Spirande optimism bland vd:ar trots orolig omvärld

Affärerna Hälften av Sveriges företagsledare tror på det egna företagets tillväxtpotentital, men åtta av tio är bekymrade över om de kommer att hitta den nyckelkompetens de behöver. Det visar PwC:s globala enkät bland 1379 företagsledare.

Spirande optimism bland vd:ar trots orolig omvärld
Shutterstock

Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har fört med sig många fördelar uppger företagsledare världen över i PwC:s årliga och omfattande CEO Survey. Kraftigt ökad handel och fler internationella relationer mellan länder har bidragit till en ökad tillväxt och produktivitet, högre levnadsstandard, minskad ojämlikhet mellan länder och lyft nästan en miljard människor ur extrem fattigdom.

Oro för populism

Men i snart tio år CEO Survey även visat på en oro för en mer splittrad värld med ökande klyftor. Oro för ökad populism, polarisering samt globaliseringens baksidor i form av ökande klassklyftor, framgår tydligt.

Peter Nyllinge, vd, Pwc Sverige
Peter Nyllinge, vd, Pwc Sverige

– Globalt kan vi se exempel på offentligt missnöje över förlorade arbetstillfällen, stagnerande inkomster och i vissa industriländer ökar klassklyftorna, när de istället borde minska. Tillsammans med stigande arbetslöshet, politiska spänningar och ökande populism har det bidragit till ökad instabilitet och polarisering på olika håll i världen. Det gäller på båda sidor Atlanten, säger Peter Nyllinge, vd på PwC i Sverige.

Starkare protektionism

Många företagsledare har de senaste åren även börjat ifrågasätta om globaliseringen lyckats minska gapet mellan fattiga och rika eller om den haft någon positiv inverkan på frågan om klimatförändringen. Dessutom anger sex av tio (58 procent) att det blivit svårare att balansera globaliseringen med en växande protektionistisk trend.

– Växande missnöje hos allmänheten riskerar att undergräva förtroendet för näringslivet. På sikt utgör det ett allvarligt hot mot tillväxten. För en företagsledare räcker det inte med att lotsa företaget rätt i förtroendefrågor. I dag måste man ha en närmare relation med kunder, anställda och allmänheten. Man måste också ha en grundlig förståelse för ett eventuellt missnöje för att kunna övertyga samhället om fördelarna med ett starkt och inkluderande näringsliv, säger Peter Nyllinge.

Internationell optimism

Trots bekymmer över en osäker ekonomisk tillväxt, geopolitisk ovisshet, ökad regleringsiver och svårigheten att få tag på rätt kompetens så är många vd:ar förvånansvärt optimistiska. Förtroendet för tillväxten i den egna verksamheten stiger i nästan varje större ekonomi. Indien, Brasilien, och Storbritannien är några länder som ligger i topp. Förtroendet ökar tydligt även i Kina och USA.

– 2016 var ett händelserikt år med Brexit och valet i USA som två tydliga minnesmärken. Innevarande år bjuder på val i Tyskland, och Frankrike och många befarar en fortsatt geopolitisk oro. Tyvärr får jag ge pessimisterna rätt och den närmaste tiden kommer att präglas av fortsatt politisk ovisshet. Eurosamarbetet är starkt och har ett brett stöd men negativa valresultat i några av Eurozonens största medlemsländer kan mycket väl utgöra ett hot mot ett fortsatt europeiskt samarbete, säger Peter Nyllinge.

Politisk ovisshet

Ovissheten kan vi tydligt spåras i årets upplaga av CEO Survey där sju av tio (74 procent) uttrycker oro för fortsatt geopolitisk ovisshet. Sex av tio globala företagsledare (56 procent) anger att de är oroade för Eurozonens framtid. Bland företagsledare i Västeuropa är denna oro ännu mer utbredd och nästan åtta av tio (76 procent) är oroliga för Eurozonens framtid.

Tron på det egna företaget ökar 
Bland globala företagsledare är cirka fyra av tio (38 procent) ”mycket säkra” på det egna företagets tillväxtmöjligheter det kommande året. Svenska företagsledare utmärker sig tydligt jämfört med sina chefskollegor på global nivå och självförtroendet gällande det egna bolagets förmåga att öka intäkterna ökar tydligt. I Sverige svarar närmare hälften, hela 47 procent, att de är ”mycket säkra” på det egna företagets förutsättningar att öka intäkterna kommande tolv månader. Det är en ökning från 36 procent jämfört med förra årets rapport. En stark svensk konjunktur främst driven av investeringar, export och hushållskonsumtion skapar gynnsamma förhållanden. Värt att notera i glädjeruset är att åtta av tio svenska företagsledare uppger att de är oroliga eller mycket oroliga för att inte kunna rekrytera de nyckelkompetenser som krävs. 

Digitalisering och förtroende

I jakten på fortsatt tillväxt och lönsamhet anger fyra av tio företagsledare (41 procent) fortsatta planer på förvärv eller fusioner det närmaste året. Digitaliseringen och teknologiska framsteg har bidragit till ett mer dynamiskt förhållande mellan företag och kunder som lett till enorma fördelar för båda parter. Samtidigt säger de tillfrågade sju av tio tillfrågade Vd-ar att det har blivit svårare att behålla kundernas förtroende.

För tjugo år sedan stod förtroenderisker inte särskilt högt upp på agendan. I år uppger 58 procent av företagsledarna att bristen på förtroende för näringslivet kan komma att hämma tillväxten.

Om undersökningen: PwC:s undersökning CEO Survey genomförs årligen och årets upplaga är den tjugonde i ordningen. Resultaten baseras på 1379 enkätsvar och personliga intervjuer med företagsledare i 79 länder. Undersökningen som dessa resultat hämtats ut ägde rum under fjärde kvartalet 2016.

 Hela undersökningen hittar du här.

 

Fakta

Detta oroar internationella företagsledare mest:

Svag tillväxt
Överreglering
Tillgång till nyckelkompetens
Geopolitisk ovisshet
Valutafluktuationer/volatilitet

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.