Dom om styrelseuppdrag skapar rättsosäkerhet

Ägare & Styrelse Nyligen kom Högsta förvaltningsdomstolens dom som begränsade möjligheten att fakturera styrelsearvode via eget bolag. Det innebär att styrelsearvoden nu endast undantagsvis kan beskattas via ett eget aktiebolag.

Dom om styrelseuppdrag skapar rättsosäkerhet

Domen har medfört att Skatteverket som tidigare tillåtit bolagisering av styrelseuppdrag nu ändrat sin ”administrativa praxis” som antogs från 2009. De uttalar att ”Detta gäller oavsett om fakturering sker via juridisk person eller enskild näringsverksamhet.”.

Till vilket inkomstslag styrelsearvodena ska hänföras avgörs av kriterierna för näringsverksamhet, vinstsyfte, varaktighet och självständighet. För den som har många styrelseuppdrag är det därmed möjligt att arvodena ska ses som inkomst av näringsverksamhet. Detta avgörs främst av självständigheten gentemot uppdragsgivaren.

Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult menar att skatteverkets tolkning leder till rättsosäkerhet. Han anser att när det gäller frågan om räckvidden av domen för verksamheter som bedrivs med tillämpande av förvärvade kunskaper, till exempel läkare, advokat och redovisningskonsult torde denna typ av verksamhet normalt inte kunna anses vara av sådan personlig art att den inte kan bedrivas av ett aktiebolag.

– Visserligen innehåller den i visst mått ett personligt moment, den ene kan till exempel vara bättre än den andre. Detta är dock något som präglar alla yrken och bolagisering kan därför fortsatt ske för varje yrke som kan bedrivas på i huvudsak likartat sätt av den som har erforderlig utbildning för det, säger Urban Rydin.

En avgörande omständighet för Högsta Förvaltningsdomstolens bedömning är att styrelseuppdrag bara kan utföras av fysiska personer. Detta har också väckt frågan om vad som gäller för revisionsuppdrag. I mindre aktiebolag, utses normalt en fysisk person till revisor. Emellertid kan ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. Detta talar för att bolagisering bör kunna tillåtas för samtliga revisorsuppdrag. En likartad situation gäller för fastighetsmäklare.

– Jag kan inte se några bärande skäl för att förhindra såväl styrelseledamöter som vissa andra yrkesutövare med verksamhet av personlig art att kunna bolagisera sina verksamheter. Frågan borde vara okontroversiell både ur politisk och skattesystematisk synvinkel varför en snabb lagändring bör genomföras, avslutar Urban Rydin.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.