Svårt med finansieringen för småföretagen

Affärerna Företagarnas finansieringsundersökning 2019 visar att en majoritet av småföretagen som haft behov av extern finansiering för investeringar under de senaste tolv månaderna upplever betydande svårigheter.

Svårt med finansieringen för småföretagen

Totalt uppger 56 procent att det är ganska eller väldigt svårt att ordna extern finansiering till sina investeringar. Samtidigt minskar andelen företag som finansierar investeringar genom banklån.

Sett över tid så har de svårigheter som småföretagen upplever vad gäller möjligheterna att använda extern finansiering till investeringar legat på en relativt konstant nivå de senaste åren.

Läs mer: Gräsrotsfinansiering under lupp

– Det är förvånande att vi trots en extrem penningpolitik och brinnande högkonjunktur inte sett någon märkbar förbättring i hur företagen upplever möjligheterna till extern finansiering. I en kommande konjunkturnedgång kan läget komma att förvärras. Därför bör både staten, via skattesystemet, och finansinstituten fokusera mer på att stärka småföretagens finansieringssituation, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

De största hindren för extern finansiering till investeringar i företagen utgörs av höga krav på personlig borgen, att finansiärerna saknar förståelse för verksamheten, samt höga räntekostnader eller avkastningskrav.

Läs mer: Företagarna med högst tillväxtvilja

– Finansieringssvårigheter utgör fortsatt ett betydande tillväxthinder och många företagare upplever en bristande förståelse från bankerna gällande företagets verksamhet. Till detta kommer också bankernas ofta omfattande krav på säkerhet för lån, konstaterar Daniel Wiberg.

Jämfört med tidigare års undersökningar där banklån legat i toppen för hur företagen löst finansieringen petas finansieringsformen ner i årets undersökning, och backar från 20 till 13 procent. Istället går tillskott från ägare upp som den ledande lösningen för de företag som behövt finansiering till en investering de senaste tolv månaderna.

Det följer en utveckling där andra typer av lösningar börjar få en viktigare roll. Föregående års undersökningar visar exempelvis att lån från vänner och familj blivit allt viktigare som finansieringslösning. Även om det minskat något jämfört med fjolårets undersökning utgör de som tagit lån av familj eller vänner fortfarande en betydande andel på 7 procent.

– Rapporten visar att behovet av skattereformer som gör det mer lönsamt och möjligt att investera i mindre och växande företag är stort. Att möjliggöra investeringar i onoterade bolag via investerarsparkonto (ISK) är ett förslag som bör övervägas för att stärka företagens finansieringsmöjligheter, säger Daniel Wiberg.

En som har mycket erfarenhet av att arbeta med lokala företagare i frågor som rör finansiering är Frida Boklund som är regionchef på Företagarna. Enligt henne är det en fråga som ofta hamnar i skymundan, men som samtidigt är extremt viktig för att Sverige ska ha en levande glesbygd.

– Livskraftigt företagande som kan utvecklas är otroligt viktig för att det ska finnas service, arbetstillfällen och kommunala skatteintäkter över hela Sverige, och särskilt i glesbygd. Då behövs goda möjligheter till företagsfinansiering, menar Frida Boklund.

Att många företagare uppger att finansiärer saknar förståelse för verksamheten är ett betydande problem och något Frida Boklund känner igen från sina kontakter med företagare.

– Min bild är att läget vad gäller möjligheterna till finansiering blivit allt mer besvärligt i takt med centraliseringen av bankkontor. Digitaliseringen gör att man centraliserar mer och kan leda till att man inte har någon personlig bankkontakt överhuvudtaget. Den personliga kontakten är ofta mycket viktig för mindre företag som söker finansiering, säger Frida Boklund.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.