Säker datahantering avgörande för bankerna

Digitalisering & IT En ny studie utförd av Economist Impact identifierar tre viktiga scenarier som kommer att påverka det globala bankväsendet fram till 2035. En gemensam faktor för scenarierna är att de sätter fokus på behovet av hantering och analys av data. Även säkerhetsaspekter är mycket viktiga.

Säker datahantering avgörande för bankerna
Antti Heino

Att världen förändras, och det snabbt, är uppenbart för alla och envar. Mycket av turbulens sipprar ner till finanssektorn, vars aktörer behöver anpassa sig till nya omständigheter. Economist Impacts studie ”Banking in 2035: three possible futures”, som sponsrats av SAS Institute, som arbetar med lösningar för hantering och analys av data, syftar till att reda ut hur banker och andra aktörer i finanssektorn kan hantera de förändringar som är att vänta under de närmaste åren.

Här är scenarierna som identifieras och förslag på hur banker bör agera.

Scenario 1: Bankerna återställer allmänhetens förtroende

Banker har sedan finanskrisen 2008 brottats med misstro. Enligt 2022 Edelman Trust Barometer känner endast 53 procent av allmänheten förtroende för bankerna, vilket gör finanssektorn till en av de branscher med lägst förtroende. I Economist Impacts första scenario för 2035 har bankerna lyckats förbättra sin image med en digital transformation. Det inkluderar bättre hantering av personlig integritet och bättre skydd mot cyberbrott, samt ökad transparens.

För att uppfylla den visionen krävs digitala plattformar som ger bankkunderna tillgång till lättillgängliga och individanpassade tjänster. Det ställer krav på säker och enhetlig hantering av data. För att ordna individanpassning blir dataanalys en nyckelaktivitet, vilket kräver att datahanteringen är strukturerad och effektiv.

– Ökad och smartare användning av data kan leda till bättre kundkontakter, kundanalys, marknadsföring, kreditbedömningar, riskhantering, bedrägeriupptäckt, samt bättre produkt- och tjänsteutveckling med snabbare implementering. Det kan även leda till kostnadsbesparingar, säger Antti Heino, rådgivare för artificiell intelligens inom bank och finans på SAS Institute.

Scenario 2: Bankerna går i bräschen för den gröna omställningen

Arbetet med en omställning till ett mer hållbart samhälle bottnar ofta i ekonomiska spörsmål, för vilka bankerna har en nyckelroll. Det kräver framför allt ett ökat globalt samarbete, vilket i mångt och mycket är en ekonomisk fråga.

Med bättre analyser av, och modeller för, klimatrisker kan bankerna ge företag och offentliga sektor bättre möjligheter att förstå hur hantering av miljörisker påverkar resultat- och balansräkningar, budgetar och offentliga utgifter. Det ger bättre förutsättningar för en grön omställning. I praktiken handlar det om att hitta ekonomiskt hållbara sätt att minska världens koldioxidavtryck.

Scenario 3: Bankerna motverkar geopolitisk splittring

Pandemin och regionala konflikter i vår omvärld är alla tecken på att vi går mot en mer osäker värld. För att motverka det behövs det åtgärder som underlättar globala samarbeten och det gäller i allra högsta grad ekonomiska mellanhavanden.

En välfungerande global finanssektor är en nödvändighet för att minska internationella motsättningar. För att skapa en sådan behövs samordning av datahantering och analysverktyg som gör det möjligt att bättre förstå hur skillnader mellan olika geografiska områden kan överbryggas. Grundkravet för de förmågorna är enkel dataåtkomst.

– Det krävs modernisering av gamla system för att undvika att data är inlåsta i lösningar som bara är enkelt åtkomliga för specifika ändamål. Innovativa lösningar bygger på att det går att kombinera, samköra, olika datamängder, avslutar Antti Heino.

Läs mer om rapporten här. 

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.