Rätt man är ofta en kvinna – även på vägen mot klimatmålet

Krönika Kvinnor som grupp spelar en avgörande roll för att nå klimatmålen och driva företagen i en hållbar riktning. Kvinnor vill nämligen i större utsträckning än män att deras investeringar ska bidra till samhället i stort, skriver Helena von der Esch, senior family advisor på förmögenhetsrådgivaren Formue.

Rätt man är ofta en kvinna – även på vägen mot klimatmålet
En kapitalstark ägare behöver ha koll på sitt totala avtryck, skriver Helena von der Esch. Foto: Mattias Bardå, Stock adobe

Det brukar sägas att vi – trots ett brett engagemang från politiker, organisationer och lagstiftare på nationell och global nivå – inte kommer att vinna slaget om klimatmålen utan en aktiv medverkan från näringslivet och de privata aktörer som representeras av ägare och företagsledningar. Enligt nordiska och globala undersökningar är det inom den senare gruppen kvinnor som står med stor potential och avgörande roll för att nå målen. Kvinnor som äger och driver företag har en betydande och direkt påverkan samt kraft att snabbare genomföra och driva förändringar. 

Kvinnor har en mer långsiktig och holistisk syn på sitt kapital.

Under de kommande två generationerna kommer kvinnor enligt Capgeminis beräkningar i årets World wealth report att äga en allt större del av världens finansiella tillgångar. Det understryker ytterligare den viktiga roll som kvinnor spelar när det kommer till att påverka och forma i en hållbar riktning.

I Formues undersökning Scan her wealth har man tittat på nordiska kapitalstarka kvinnors syn på vad de vill att deras kapital ska bidra till. Kvinnor har en mer långsiktig och holistisk syn på sitt kapital och vill att deras investeringar, parallellt med avkastning, ska bidra i samhället i stort. Strategiskt förväntar sig investerande kvinnor att de bolag de engagerar sig i är jämlika, bidrar till arbetstillfällen, har en sund struktur och aktivt arbetar med både sociala och miljömässiga mål.

Värt att notera är att 40 procent i samma undersökningar svarar att den största personliga klimatpåverkan är kopplad till livsstilsval. Elbilar, tågresor och vindkraft väljs i linje med den nordiska mediala bilden av hållbarhet. Men för en kapitalstark ägare och investerare är det viktigt att ha ögonen på sitt totala avtryck. Den inkluderar också påverkan ifrån de företag man äger och driver samt val av investeringar. Det är där det riktigt stora avtrycket görs.

Genom att engagera sig i styrelsebeslut spelar kvinnor en avgörande roll för att förbättra ägarstyrningen.

Företagets ägare bär det yttersta ansvaret för att styra och leda företaget och dess tillgångar. Styrelsemedlemmar har möjlighet att påverka företaget mot en mer hållbar riktning. Genom att etablera väldefinierade styrningsstrukturer, såsom familjeråd och ägardirektiv, samt aktivt engagera sig i styrelsebeslut, spelar kvinnor en avgörande roll för att förbättra ägarstyrningen. Och med det en avgörande roll för att främja en mer hållbar värld där alla delar av hållbarhet fångas upp. Miljö, ekonomi och sociala frågor.

Så låt oss applådera det faktum att vi kan identifiera en stor grupps engagemang som kommer vara avgörande för klimatmålet. Att vi har möjlighet att bidra till medvetenheten kring ägarens betydelse. Och än mer applådera för de initiativ och strukturella styrningsprocesser de med mest förmåga att se brett och långsiktigt faktiskt har.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.