Skapa framgång genom att utbilda och utmana

Sponsrat av Stellar Capacity Ett digital mindset och power skills krävs för lyckad transformation och tillväxt, speciellt när företagskulturen och ledarskapet utmanas genom digital acceleration.

Skapa framgång genom att utbilda och utmana

För 65 procent av de svenska bolagen är företagskulturen det absolut största hindret för att genomdriva digital transformation enligt rapporten ”The Digital Culture Challenge” som tagits fram av Capgeminis Digital Transformation Research Institute. Hindret är inte ovilja för samtidigt visar studier att det ofta finns en utbredd förändringsvilja inom organisationen.

Detta sätter företagsledningar i en utmanande situation. Hur ska man agera för att komma framåt?

Utbilda och utmana

Alltmer pekar på att rätt mindset är en förutsättning för att lyckas och det byggs genom två grundstenar – att kontinuerligt utbilda och utmana sig själv och medarbetarna. Med relevanta kunskaper och färdigheter kan man möta förändringar och få konkurrensfördelar i den digitala transformationen, samtidigt som en annan fördel för företag som prioriterar kontinuerligt lärande är att de i regel lyckas bättre med att både rekrytera och behålla talanger än genomsnittet. Sannolikheten för att företag med stark tillväxt har en företagskultur där lärande är i fokus är så mycket som upp till fem gånger högre än för företag med låg tillväxt, enligt en studie genomförd av i4cp.

Claudia Olsson.

– Företagskulturen måste byggas av organisationen själv om det ska bli långsiktigt hållbart men man ta hjälp av en extern utbildare för att stärka ledare, individer och företag med den kunskap och färdigheter som krävs för att lyckas, säger Claudia Olsson, grundare av utbildningsföretaget Stellar Capacity som är specialiserat på program för framtidssäkrat ledarskap och utveckling av organisationers och individers digitala färdigheter.

Som ett led i den digitala omvandlingen behöver 50 procent av dagens anställda stärka sin kompetens till 2025 enligt World Economic Forum’s Future of Jobs Report. Förutom kunskaper om ny teknik efterfrågas Power skills, vilket bland annat är färdigheter inom kreativitet, analytiskt tänkande, samarbete och självledarskap.

Fakta

Topp 5 power skills

  • Kreativitet
  • Kommunikationsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Anpassningsförmåga
  • Emotionell intelligens
Power skills behövs för att bygga en företagskultur och mindset som kan och vill utvecklas. I den snabba digitala omvandlingen behöver man också anpassa ledarskapet och säkerställa att man får informations- och kunskapsutbyte från flera håll.

– Som VD hinner man idag inte vara insatt i allt utan man måste bygga en organisation där medarbetarna kan leda sig själva mot ett gemensamt mål. Man behöver utöva mer av ett nätverksledarskap där tillit och förtroende blir framgångsfaktorer. I våra program märker vi att många också har interna utmaningar med att man jobbar i silos, vilket förhindrar att man är så snabb och flexibel som man skulle kunna vara. Det går dock att förändra och ett digital mindset går att träna upp, säger Claudia Olsson.

World Economic forum belyste redan 2018 att varje individ skulle behöva tillbringa 101 dagar med kompetensutveckling fram till 2022 för att hantera det digitala kompetensgapet – vilket motsvarar 3-4 timmar per vecka. Med accelererande teknikutveckling blir behovet av lärande av både tekniska färdigheter och powerskills än större framöver.

Fakta

Om Stellar Capacity

Stellar Capacity är ett utbildningsföretag för framtidssäkrat ledarskap och utveckling av organisationers och individers digitala färdigheter.

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.