Självledarskap och medarbetarskap

Sponsrat av HumaNova Ledarskap I dagens snabbrörliga och komplexa arbetsmiljö är ett gott självledarskap avgörande för att främja effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. I denna artikel utforskar vi betydelsen av dessa begrepp med hjälp av Lotta Ankarlilja, senior konsult på HumaNova Ledarskap. Vi diskuterar hur självledarskap stärker personligt och professionellt ledarskap och vilka som är de viktigaste komponenterna. Lotta ger exempel på hur medarbetarskap kan främja en positiv arbetsmiljö.

Självledarskap och medarbetarskap
Foto: Mattias Högberg/ HumaNova

– Självledarskap och medarbetarskap utgör grundläggande byggstenar för ett dynamiskt och framgångsrikt arbetsliv över tid, säger Lotta Ankarlilja. Genom ett starkt självledarskap tar individer aktivt ansvar för sin utveckling och prestation, vilket ökar produktiviteten för individ och organisation samt främjar en kultur av engagemang och välbefinnande. Medarbetarskapet kompletterar detta genom att bygga starka team och främja samarbete, vilket är en förutsättning i dagens snabbrörliga och komplexa arbetsmiljö.

Hur kan självledarskap stärka både personligt och professionellt ledarskap? Vilka fördelar kan det medföra för individen och organisationen som helhet?

-Självledarskap – att leda sig själv, ger individen verktyg för att optimera sin potential och ta kontroll över sitt arbete och sina resultat. Genom att öka medvetenheten om sig själv och sina resurser och genom detta öka sin motivation kan individer effektivt navigera genom utmaningar och arbeta mot uppsatta mål. Detta resulterar i ökad produktivitet, bättre arbetsprestation och en mer positiv arbetsmiljö, vilket gynnar både individen och organisationen.

Centrala komponenter för ett hållbart ledarskap

-Ett hållbart självledarskap bygger på självkännedom, självreglering, självmedkänsla, självmotivation och självstyrande. Genom att kontinuerligt arbeta aktivt med personlig utveckling kan individer öka sin förmåga att navigera genom förändringar och utmaningar. Samtidigt som de bibehåller en positiv och produktiv inställning till arbete och liv.

Hur ser du att utvecklande medarbetarskap kan främja en positiv arbetsmiljö och bidra till ökad effektivitet och trivsel på arbetsplatsen?

-Utvecklande medarbetarskap skapar en miljö där alla känner sig delaktiga och tar ansvar för organisationens framgång. Genom att uppmuntrar till engagemang, öppenhet och samarbete med ett tydligt, vad, hur och varför- skapas en kultur där medarbetare känner sig värderade och motiverade att bidra till gemensamma mål. Detta leder inte bara till ökad effektivitet utan också till en positiv och trivsam arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro.

Vilka åtgärder anser du att ledare kan vidta för att främja självledarskap och utvecklande medarbetarskap inom sina organisationer?

-Ledare spelar en avgörande roll genom att ge förutsättningar för att skapa en kultur som uppmuntrar till ansvarstagande, öppenhet och samarbete. Det handlar om att tydligt kommunicera organisationens vision och mål, ge stöd och feedback till medarbetarna samt skapa utrymme för personlig och professionell utveckling. En miljö med hög tillit till varandra ger ett utvecklande medarbetarskap.

Hur tror du att självledarskap och medarbetarskap kommer att utvecklas och anpassa sig till framtidens arbetsliv och dess utmaningar?

-Jag tror att självledarskap och medarbetarskap kommer att fortsätta att vara avgörande faktorer för att möta framtidens arbetsliv och dess utmaningar. Med en ökad efterfråga på anpassning och innovation blir det viktigare än någonsin för individer och organisationer att utveckla och ta vara på de resurser som finns och kommunicera och skapa en gemensam bild av uppsatta mål.

Finns det några risker och fallgropar som man bör vara medveten om i en organisation eller företag där man uppmuntrar till självledarskap och medarbetarskap?

Det finns en risk att arbetet påverkas av individuella preferenser och inte strävar åt samma håll och i linje med de övergripande målen. Därför är det viktigt att det finns en stark gemensam kultur och tydliga övergripande mål inom företaget eller organisationen som då utgör ramverket och basen för ett starkt och mer decentraliserat självledarskap och medarbetarskap.

Avslutningsvis, vilka råd skulle du ge till individer som strävar efter att utveckla sitt självledarskap och medarbetarskap i dagens arbetsmiljö?

-Mitt råd till individer är att arbeta med självreflektion och vara nyfiken på sig själv och andras beteenden. Fundera på vad du kan lära dig av dig själv och andra och de situationer som uppstår. Ta initiativ, var engagerad och ta ansvar för din egen utveckling och för organisationens framgång och förändringar. Genom att investera i ditt självledarskap och medarbetarskap kan du inte bara öka din egen arbetsprestation utan också bidra till en positiv och framgångsrik arbetsmiljö för alla.

  • Självledarskap
    Det handlar om individens ansvar för sitt eget arbete och sin personliga utveckling. Det innebär att vara proaktiv, motiverad och självgående för att uppnå uppsatta mål och lösa problem utan att behöva övervakning eller styrning från andra. En självledare tar initiativ, formulerar egna mål, prioriterar uppgifter och tar ansvar för sina handlingar och resultat.
  • Medarbetarskap
    Fokuserar på individens relation till sitt arbete och sina kollegor. Det handlar om att vara engagerad, samarbetsvillig och bidra till gemensamma mål och framgång. En medarbetare är en aktiv del av teamet, delar med sig av kunskap och erFarenheter, stödjer sina kollegor och bidrar till en positiv arbetskultur.

Fakta

HumaNova Ledarskap utvecklar chefer och medarbetare som gör skillnad.
De utvecklingsprogram och skräddarsydda lösningar vi erbjuder bygger på samlad erfarenhet, beprövade metoder och kraftfulla verktyg. Flera är evidensbaserade och bygger på forskning. Utvecklande ledarskap och Strategiskt ledarskap har tex förankring i Försvarshögskolans modeller. Eftersom inget företag är det andra likt skräddarsyr och anpassar vi våra utvecklingsinsatser och förändringsuppdrag efter de behov som finns. Hittills har närmare hundra olika företag och organisationer valt att utvecklas med hjälp av oss. 

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.