”Hos oss är alla rådgivare”

Sponsrat av Hogia Vi behöver alla ta oss an utmaningen att förändra den traditionella bilden av oss redovisningskonsulter, menar Marcus Sorling på Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult).

”Hos oss är alla rådgivare”

Synen på yrkeskåren präglas fortfarande av att främst vara ansvarig för att presentera en korrekt bild av den ekonomiska historiken och nuläget, men den framtida redovisningskonsulten kommer att arbeta allt mer med rådgivning, berättar Marcus Sorling som är kontorschef på Ludvig & Co i Göteborg.

Marcus Sorling.

– Korrekt data är något som våra kunder tar för givet och inget som skapar mervärde för kunden. Det är just mervärdet som är själva kärnan i rådgivning. För att kunna agera rådgivare behöver vi bygga upp ett förtroende och en relation med våra kunder.

Lyhördhet är viktigt i dialog med kunder

Det är först när redovisningskonsulten tar sig tid att sitta ned med kunden som rådgivningsmöjligheter kan identifieras, menar Marcus.

– Det är inte alltid en självklarhet att kunden själv vet vad denne behöver hjälp med, utan det gäller att plocka upp signaler under samtalets gång. Rådgivaren bygger sin trovärdighet inte endast genom att vara kompetent och erbjuda stöttning i de frågor som omfattas av hans eller hennes kompetens, utan att se till kundens hela behov och kunna föreslå samarbetspartner för att hjälpa kunden.

Marcus exemplifierar detta genom att berätta att det är vanligt förekommande att andra aktörer hänvisar företag till Ludvig & Co i frågeställningar som Ludvig & Co är specialiserade inom. På samma sätt som Ludvig & Co vidareförmedlar uppdrag när de inte de inte själva besitter spetskompetens.

– Vi har stor bredd och kompetens inom aktiebolag och enskilda firmor, och är specialiserade på småföretagares villkor – oavsett om man driver konsultbolag, byggbolag, åkeri, frisersalong eller skogs- eller jordbruk kan vi hjälpa till. Många av de frågor som vi rådgör kring är kopplade till positiv räntefördelning för enskilda firmor, men även frågor kring nyttjande av skogsavdrag samt avsättning till skogskonto och generella frågor om nyttjande av överavskrivningar och periodiseringsfonder är vanligt förekommande.

– Våra rådgivare fungerar som ett strategiskt bollplank för våra kunder. Vi vill gärna att kunden ska se oss som den ”externa styrelseledamoten”. Dialogerna kan röra allt från optimering av kassaflöden till frågor kopplade till investeringsplaner.

Använd data mer effektivt

Simo Panas.

Simo Panas är före detta revisor och numera branschspecialist inom redovisning och revision hos systemleverantören Hogia. Han ser ett skifte i branschen där rådgivning får en allt större betydelse i byråernas tjänsteportfölj.

– Vi ser att redovisningsbyråer allt mer efterfrågar verktyg där man utifrån historiska data och egna antaganden kan prognosticera om framtiden för att bli mer proaktiv i relationen till sina kunder. Det handlar om att höja kvaliteten på arbetet.

– Den finansiella data som genereras i dagens mjukvaror kan användas mycket mer effektivt för att bättre förstå kundernas verksamhet. Ett typexempel är i samband med upprättande av bokslut där programvaran per automatik matchar bort transaktioner och åskådliggör avvikelser i avstämningsunderlaget. De avvikelser som identifieras ligger sedan till grund för att ge kunden råd om hur de kan optimera deras ekonomiprocesser och minska risken för fel framåtriktat, berättar Simo.

Upptäck värdet med rådgivning

Marcus bedömer att rådgivning bör vara en naturlig och självklar del i verksamheten för alla företag.

– Vi har över 70 000 småföretagare som kunder och just affärsrådgivning är ett verksamhetsområde som växer. Ludvig & Co erbjuder också tjänster inom juridik och fastighetsförmedling inom skog och lantbruk, vilket många av våra kunder har nytta av. Vår målsättning är att såväl nya som befintliga kunder ska upptäcka värdet i rådgivning så vi kan bidra till deras fortsatta framgångar, avslutar Marcus.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.