4 frågor som ger resultat i ledningsgruppen

Sponsrat av Accigo En framgångsrik ledningsgrupp hanterar sina frågor på ett effektivt och strukturerat sätt – så att de beslut som tas för verksamheten framåt. Här är fyra frågor som skapar riktigt bra resultat i både ledningsgruppen och verksamheten.

4 frågor som ger resultat i ledningsgruppen

Vad jobbar ledningsgruppen med?

Den första frågan att ställa sig är om ledningsgruppen arbetar med rätt saker. Det handlar om att säkerställa att ledningsgruppen arbetar med rätt frågor – men även att de tar sig an frågorna på rätt sätt. Finns det en tydlig avgränsning och har gruppen tittat på frågan ur fler perspektiv? Här kan IT-system som Planner hjälpa ledningsgruppen med en struktur, så att det blir tydligt vilka frågor som ska behandlas i olika forum och på vilket sätt.

Vilken struktur finns i ledningsgruppen?

Att sätta en struktur för hur ledningsgruppens arbete ser ut, handlar både om att säkerställa vilken formalia som gäller under mötet, men även vilken struktur som finns för att behandla olika frågor. Ska frågor lösas under ledningsgruppens möten eller ska det tillsättas en grupp som jobbar med att bereda frågan genom att inhämta information, göra research och förbereda diskussionsunderlag? Genom att ha en tydlig struktur för beslutsgången så blir gruppens arbete mer effektivt. Här spelar ordförande en viktig roll, genom att jobba strukturerat med kommunikation så att gruppen är informerad om vad som händer på kommande möte och därmed kan förbereda sig. Med agendor och beslutslistor samlade i Teams kan ledningsgruppen enkelt följa den uppsatta strukturen.

Hur ser kulturen ut i ledningsgruppen?

För att skapa ett fungerande samarbete behöver gruppen kunna arbeta bra ihop. Finns det något som hindrar gruppen från att skapa ett gott samarbete, som personliga konflikter eller outtalade spänningar inom gruppen? Ledningsgruppens ordförande behöver våga ta sig an dessa frågor, både i grupp och med enskilda personer. Det är viktigt att diskutera kultur och samarbete när alla är sams, så att besluten tas från en bra plats. Ledningsgruppens ordförande behöver även förbereda sig för att hantera olika situationer. Vad händer om det uppstår en dispyt mellan två av ledningsgruppens medlemmar? Ska problemet lösas i grupp eller får de berörda lösa frågan separat? Om det är digitala möten, kan specifika chattrum användas för att diskutera det som inte ska tas upp i hela gruppen.

För ledningsgruppens beslut företaget framåt?

För att säkerställa att ledningsgruppens arbete för verksamheten framåt så krävs det mätverktyg som följer upp arbetet. Mätningen kan vara så enkel som att ställa några frågor efter varje möte, för att ta pulsen på hur effektiva gruppens möten är. Det är även viktigt att utvärdera i vilken grad som cheferna verkställer de beslut som fattas i gruppen. Detta görs med fördel med hjälp av en genomtänkt och digitaliserad uppföljningsprocess. Den yttre effektiviteten kan kopplas till företagets generella mål och är viktig att knyta an till ledningsgruppens arbete. En dashboard gör det visuellt tydligt hur ledningsgruppen samarbetar och bedömer sin egen insats.

Vill ni optimera ledningsgruppens arbete med både strategi och teknik? Kontakta Accigo och Urvision här.

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.