Helhetssyn ökar företagets intäkter

Affärerna En ny internationell rapport visar att en helhetssyn på medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen kan öka företagets intäkter med upp till 16 procent. Men de svenska och nordiska respondenterna i undersökning är inte lika övertygade att satsningar på medarbetarnas upplevelser driver innovation.  

Helhetssyn ökar företagets intäkter
Johan Edwards

Undersökningen som gjorts av konsultbolaget Avanade belyser hur investeringsmål kan uppnås genom förändringar på arbetsplatsen i form av teknik, drift, kultur och medarbetarnas upplevelser.

De 1 375espondenterna verkar på nivåerna vd, personal- och affärschefer, IT-ansvariga och marknadsförare. De årliga intäkterna uppskattades öka med 16 procent och driftkostnaderna sänkas med 13 procent genom förändringar på arbetsplatsen.

– Resultatet bekräftar tidigare undersökningar. En helhetssyn på arbetsplatsen, inkluderande digitala arbetsverktyg, företagskultur och medarbetarnas upplevelse, ökar lönsamheten med ett samband mellan medarbetarupplevelsen och kundupplevelsen, säger Johan Edwards, Director, Workplace Experience på Avanade.

95 procent anser att förändringar i verksamheten kräver en helhetssyn, och 94 procent ser medarbetarna som den viktigaste källan till konkurrensfördelar. Dessutom ser 48 procent möjligheter att driva innovation genom att fullfölja en transformering av arbetsplatsen.

– Resultatet bekräftar tidigare undersökningar. En helhetssyn på arbetsplatsen, inkluderande digitala arbetsverktyg, företagskultur och medarbetarnas upplevelse, ökar lönsamheten med ett samband mellan medarbetarupplevelsen och kundupplevelsen, säger Johan Edwards, Director, Workplace Experience på Avanade.

95 procent anser att förändringar i verksamheten kräver en helhetssyn, och 94 procent ser medarbetarna som den viktigaste källan till konkurrensfördelar. Dessutom ser 48 procent möjligheter att driva innovation genom att fullfölja en transformering av arbetsplatsen.

Men i Sverige och Norden är man inte lika optimistisk. Bara en tredjedel, 33 procent, ser samma möjligheter, en siffra som stämmer väl överens med hur man i de nordiska länderna ser på vilka som ska driva processen.

– I Sverige ses arbetsplatsupplevelsen i första hand som en IT och HR-fråga, konstaterar Johan Edwards. I många andra länder har R & D och kommunikation en mer framträdande roll samtidigt som hela processen drivs av högsta ledningen.

Även internationellt kvarstår stora utmaningar. 47 procent angav modernisering av IT-systemen som en stor utmaning och 34 procent ansåg att kompetensutveckling, rekrytera talanger och att upprätthålla flexibla och hållbara IT-system är hinder som företag måste övervinna när de genomför strategier för arbetsplatsupplevelsen.

Säkerhet var ett annat viktigt område i undersökningen. 92 procent av beslutsfattarna uppfattar att cyberattacker mot företag ökar i omfattning och komplexitet. Lika många anser att säkerställandet av en organisations optimerade och uppdaterade IT-säkerhet kan avvärja hot mot verksamheten inifrån och utifrån.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.