De viktigaste ansvarsfrågorna som vd

Den som får en förfrågan om att bli vd för ett företag blir för det mest smickrad och i glädjeruset är det lätt hänt att man glömmer bort att sätta sig in i det ansvar som det nya jobbet har.

De viktigaste ansvarsfrågorna som vd

Bosse Brixeman är grundare och vd för konsultföretaget Executive People som genomför vd- och styrelseutbildningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Han har genom åren sett många exempel på vd:ar som inte har koll på vad uppdraget egentligen innebär.

– Som vd har man ett stort ansvar när det gäller företagets ekonomi men ändå är min erfarenhet att 80-85 procent av alla vd:ar i små och medelstora företag inte vet skillnaden mellan en resultaträkning och en balansräkning, säger Bosse Brixeman.

Han konstaterar att det är ganska lätt att förstå en resultaträkning.

– Svårare är det med en balansräkning. För en vd är det viktigt att känna till vad som händer med den om man till exempel investerar i en maskin för två miljoner kronor.

På den här fronten är det enligt honom lika illa ställt med styrelserna.

– Men de senaste sex-sju åren har det trots allt blivit något bättre med ekonomikunskapen både vad gäller vd:ar och styrelseledamöter.

Stort personligt ansvar

Han betonar att vd-rollen innebär ett stort personligt och juridiskt ansvar.

– Som vd är det viktigt att ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan vd och styrelse å ena sidan, och ägarna å den andra. I det fallet har vd och styrelseledamöter ett mycket större ansvar för det som görs i bolagets namn än vad ägarna har, vars ansvar i princip är begränsat till den ekonomiska insatsen i bolaget, berättar Bosse Brixeman.

Vd:n tillsätts av styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning.

– Enligt aktiebolagslagen har vd:n ansvaret för den dagliga förvaltningen av bolagets angelägenheter. I övrigt är det styrelsen som avgör vilken beslutanderätt vd:n ska ha.

Enligt aktiebolagslagen ska vd:ns huvuduppgifter tydliggöras i en vd-instruktion.

– För att det inte ska uppstå missförstånd kring vilka beslut vd:n kan fatta utan att få styrelsens godkännande rekommenderar jag att det finns en skriftlig instruktion från styrelsen. Tyvärr så slarvas det ganska mycket med detta.

– Vd:n har inte skyldighet att rapportera sådant som inte styrelsen uttryckligen frågat efter i vd-instruktion, om det inte av stor vikt för styrelsen att veta detta. Det är därför viktigt att dessa dokument ger en tydlig bild av den rapporteringen som styrelsen förväntar sig från vd, fortsätter Bosse Brixeman.

I vd:ns ansvar för den löpande förvaltningen ingår också arbetsmiljön på företaget.

– Här gäller sedan 2016 nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet och det vd som har ansvar för att detta inte sker.

Rätt att vara med på styrelsemöten

Vd:n har lagenlig rätt att delta på styrelsemöten förutom vid handläggning av vissa frågor, som rör den verkställande direktören själv, som till exempel lön eller annan ersättning.

– Nyligen mötte jag en vd som berättade att hen inte var välkommen på de fyra styrelsemöten som företaget genomförde varje år.

En vd har rätt att få en avvikande uppfattning noterad till protokollet även om hen inte sitter i styrelsen.

Både som vd och styrelseledamot har man ett skadeståndsansvar gentemot bolaget, aktieägarna eller någon annan om man med uppsåt eller på grund av oaktsamhet i fullgörandet av sitt uppdrag har orsakat skada.

Bolagsstämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd på den årliga bolagsstämman. Om den beviljas betyder det att bolaget inte riktar några krav på skadestånd från styrelse eller vd.

– Som vd kan det på grund av reglerna om det personliga betalningsansvaret vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om hen skulle bli betalningsansvarig. En sådan ansvarsförsäkring brukar tecknas av bolaget och anses som en del i ersättningen till vd, säger Bosse Brixeman.

I de flesta situationer är det styrelsen som har det slutgiltiga ansvaret, och därmed är det i första hand styrelsens ledamöter som kan drabbas av ett personligt betalningsansvar för företagets förpliktelser och som också riskerar att få skadeståndsanspråk riktade mot sig från företagets ägare eller från någon av borgenärerna.

– Men i vissa situationer har även företagets vd ett gemensamt ansvar med styrelsen, berättar Bosse Brixeman.

Ansvaret är solidariskt, vilket i sig inte innebär en skyldighet för den som yrkar ersättning att fördela sina anspråk lika på respektive styrelseledamot. Istället yrkas normalt hela summan från den av ledamöterna som har bäst förutsättningar att betala hela beloppet. Denna ledamot har sedan i sin tur regressrätt mot de övriga ledamöterna.

(Faktaruta)

Vd:s huvuduppgifter i normalfallet enligt Bosse Brixeman

– Att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer.

– Att vd:ns arbete genomförs enligt styrelsens instruktioner.

– Att de av styrelsen delegerade frågeställningarna genomförs och rapporteras.

– Att bolaget verkar i enlighet med gällande lagstiftning – ofta ett solidariskt ansvar med styrelsen.

– Att styrelsen får den rapportering och det beslutsunderlag som efterfrågas.

– VAD vi ska göra är en styrelsefråga och HUR vi gör det är en vd-fråga.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.