Alltfler upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet

Arbetsmiljö I Jobbhälsoindex 2019 visar det sig att upp emot en miljon människor känner regelbundet psykiskt obehag på grund av arbetet och bland unga anger 3 av 10 att de mår dåligt av jobbet en eller flera gånger i månaden.

Alltfler upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet

Jobbhälsoindex 2019 indikerar fortsatta arbetsmiljöutmaningar inom ett flertal samhällssektorer. Ett stressfullt arbetsliv minskar nöjdhet, trivsel och jobbhälsa samtidigt som kundkraven ökar.

Medarbetarnöjdheten gör en försiktig uppgång 2019 men den fortsatt lägre nivån på medarbetarnas motivation och nöjdhet är utmanande ur flera perspektiv. Ett längre arbetsliv är nödvändigt av samhällsekonomiska skäl, samtidigt som de som befinner sig i arbetslivet upplever sin arbetssituation betydligt tuffare idag än för tio år sedan.

Läs mer: Jobbstressen ökar i Sverige

Andelen som känner psykiskt obehag av att gå till jobbet har successivt ökat eller ligger kvar på höga nivåer. Särskilt alarmerande är trenden bland unga.

Samtidigt visar Svenskt Kvalitetsindex kundundersökningar att image, anseende, förtroende och förmågan att leverera personlig och kundanpassad service är aspekter som påtagligare än tidigare driver kunders nöjdhet men många organisationer förmår inte leverera detta. Denna samhällstrend tonar fram som vår tids stora ledningsutmaning.

Läs mer: 3 trender för minskad stress

– Det är en signal att det är på allvar och att frågor kring medarbetarskap och arbetsliv behöver vara högre upp på den strategiska agendan. Samtidigt har nya kundkrav på exempelvis service gjort att medarbetarnas roll för att stärka kundupplevelsen blivit viktigare. Vi behöver leda på ett nytt sätt för att nå långsiktigt hållbar framgång, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Resultaten visar även att 4 av 10 medarbetare anser att de har dålig balans mellan arbete och fritid. Undersökningen visar att dålig balans och upplevelsen av psykiskt obehag kan leda till att synen på arbetsplatsen blir mer negativ, att arbetsplatsen inte upplevs lika attraktiv. Det gör att arbetsgivare riskerar att tappa värdefull kompetens och att den kompetens som finns på plats inte kommer till sin fulla potential.

För att skapa motiverade medarbetare behöver medarbetarens kompetens tas tillvara, vilket så många som 4 av 10 medarbetare upplever att det inte görs på arbetsplatsen. Att kompetensen tillvaratas, att medarbetaren känner att hen kommer till bäst nytta, får använda sina kunskaper på mest relevant sätt, är den fråga som allra mest driver både motivation och nöjdhet. Även att bli utmanad, att få variation i arbetsdagen är viktigt för motivationen.

Medarbetaren är idag en större del av varumärket och det är tydligt att kunderna ställer högre krav på servicerelaterade frågor vilket i sin tur kräver mer av medarbetarna.

– Vägen till hållbar framgång handlar därför om att ha både kunden och medarbetaren i centrum samtidigt. Det är helt avgörande i en tid där förändringstakten är högre, omställningstiden kortare och oförutsägbarheten större, avslutar Johan Parmler.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.