3 fällor vid skapandet av holdingbolag

Holdingbolag För ett växande lönsamt fåmansföretag kan bildandet av ett holdingbolag vara ett strategiskt viktigt steg för att öka flexibiliteten inför framtiden, oavsett om det handlar om en försäljning, ett generationsskifte eller en effektiv kapitalförvaltning.

3 fällor vid skapandet av holdingbolag
Ta hjälp vid bildandet av ett holdingbolag. Det stora fällor.

Det är idag ganska vanligt att ägarna i lönsamma lite större fåmansföretag bildar holdingbolag dit man för upp kapital från de underliggande verksamhetsbolagen som ägs av holdingbolaget. Men fortfarande har inte alla insett möjligheterna med detta affärsmässiga grepp. Det finns också en del fällor som man måste se upp med när man bildar holdingbolag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– De flesta större företag har nytta av att bilda holdingbolag som ägarbolag, konstaterar Pernilla Frisk som är chef för Nordeas jurister inom Private banking. Men det gäller inte mindre företag som inte har några upparbetade vinster.

Pernilla Frisk som är chef för Nordeas jurister inom Private banking.
Pernilla Frisk som är chef för Nordeas jurister inom Private banking. Pernilla Frisk som är chef för Nordeas jurister inom Private banking.

Hon menar vidare att det finns ett antal bra anledningar till att bilda holdingbolag som ju blir det bolag som äger ett eller flera verksamhetsbolag. Ett viktigt skäl kan exempelvis vara att förbereda sig för framtida ägarförändringar. Om man får ett bud vill man kanske snabbt kunna sälja verksamhetsbolaget utan att få några skattekonsekvenser eftersom det handlar om ett ägande av näringsbetingade andelar” som är skattebefriade. En ytterligare fördel är att köparna ofta vill köpa själva verksamheten och inte betala för det kapital som kanske ligger i detta bolag. Då kan det vara bra att ha fört upp det till holdingbolaget.

Olika verksamheter

Pernilla Frisk påpekar att ett holdingbolag också kan underlätta för en tydligare koncernstruktur då man kan dela upp verksamheten i olika verksamhetsbolag utifrån vad de sysslar med.

För företag där man ser kapitalförvaltning som en egen verksamhetsgren är ett holdingbolag självklart en bra lösning.

– Det är inte helt ovanligt att jag träffar på företag där kapitalförvaltningen ger mer inkomster än grundverksamheten och då är det bra att lägga energin tydligare på ett ställe via ett holdingbolag, säger Pernilla Frisk. Särskilt om det är många bolag i koncernen så blir det lättare med fokus på en i stället för på olika portföljer i de olika verksamhetsbolagen.

Olika styrelser

Pernilla Frisk rekommenderar också att man har olika styrelser i holdingbolaget och i underliggande verksamhetsbolag. Särskilt om man har en extern styrelse så bör den vara i verksamhetsbolagen och vara koncentrerad på strategiskt arbete kring dessa verksamheter, medan ägarna enskilt ingår i holdingbolagets styrelse där också olika kapitalfrågor diskuteras.

En viktig anledning till att bilda ett holdingbolag kan också vara riskminimering, för ett holdingbolag ses som en annan juridisk enhet avskild från de bolag det äger. Om verksamhetsbolaget exempelvis råkar ut för en stämning så kan det vara dyrare att få till en förlikning om mycket kapital ligger kvar i det. Fördelen med holdingbolaget är ju att det inte driver någon verksamhet och att mycket av kapitalet hamnar där.

Underlättar utdelning

En annan fördel med holdingbolag är att det ofta kan underlätta vid utdelning, särskilt för koncernen med brokig struktur där likvida medel kan ligga utspridda i de olika bolagen. En förutsättning för att man ska kunna göra en utdelning är att det finns fritt eget kapital i holdingbolaget, vilket inte alltid är fallet om kapitalförvaltningen ligger utspridd i olika dotterbolag.

– Genom att ha kapitalförvaltningen i ett holdingbolag skapar man förutsättningar för att lättare kunna dela ut under räkenskapsåret, konstaterar Pernilla Frisk.

Vid utdelning måste man vara medveten om att det är viktigt att holdingbolaget äger mer än 50 procent av ett verksamhetsbolag om ägarens löneunderlag ligger i verksamhetsbolaget. I annat fall så får man inte nyttja löneunderlaget i dotterbolagen när man beräknar det så kallade utdelningsutrymmet som beskattas till 20 procent. Här och i samband med olika överlåtelser rekommenderar Pernilla Frisk starkt att ta experthjälp så att man inte utlöser skatt eller missar utdelningsutrymme.

En annan viktig sak att tänka på är att holdingbolaget bör äga över 90 procent av aktierna i ett verksamhetsbolag för att man ska kunna använda sig av koncernbidrag. Fördelen med koncernbidrag är att man kan jämna ut resultaten mellan bolag som går med vinst och bolag som går med förlust och därmed minska skatten.

3 fällor vid bildandet av holdingbolag

  1. Viktigt att göra omstrukturering på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Man bör köpa ett lagerbolag i december och se till att det blivit ägare av all verksamhet innan första löneutbetalningen i januari för att inte missa att skapa fullt utdelningsutrymme.
  2. Man bör alltid se över familjejuridiken. Även om aktierna i verksamhetsbolaget utgör enskild egendom, så innebär det inte att aktierna i det nya holdingbolaget automatiskt blir enskild egendom. I de flesta fall måste man skriva ett nytt äktenskapsförord. Många behöver också uppdatera sitt testamente.
  3. Man bör också vara noga att se över hembudklausuler om man är flera delägare. Det är inte ovanligt att hembudsklausuler hindrar barn från att ärva eller ta över aktier i bolaget, vilket kanske inte är vad delägarna önskar.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.