10 råd för att motverka ohälsa bland chefer

HR & Arbetsmiljö En ny statistiksammanställning från Previa visar att på sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Kvinnor i chefsposition är hårdast drabbade, men medan en viss inbromsning syns för kvinnor 2019 så ökade sjukskrivningarna bland män i chefsposition.

10 råd för att motverka ohälsa bland chefer
Lena-Karin Allinger

Chefshälsorapporten från Previa, som innefattar statistik för åren 2014–2019 visar att utvecklingen med ökade långtidssjukskrivningar bland chefer fortsätter.

– Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Att vara chef idag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på Previa.

Statistiken som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron kommer från Previas sjuk- och frisktjänst och omfattar 12 300 chefer på 440 anslutna företag i olika branscher över hela landet.

Psykisk ohälsa ökar mer än andra orsaker till sjukskrivning.

– Digitaliseringen underlättar och skapar möjligheter samtidigt som gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Möjligheten att vara tillgänglig är obegränsad. Det här får konsekvenser och driver en utveckling där allt fler chefer drabbas av psykisk ohälsa, berättar Lena-Karin Allinger.

2014 hade kvinnor i chefsposition i genomsnitt 49 sjukdagar per år för psykosociala besvär, det har ökat till 113 dagar 2019. Även män i chefsposition blir allt oftare sjukskrivna av psykosociala orsaker.

Totalt sett ökar sjukfrånvaron bland Sveriges chefer, och det är långtidsfrånvaron som ökar. Korttidsfrånvaron fortsätter däremot ner. Det ska dock inte tas som en intäkt för att korttidsfrånvaron minskar, snarare att chefer har en tendens att inte sjukskriva sig när de har kortare sjukdomsbekymmer.

– Att chefer inte sjukskriver sig vid korttidssjukdom är ett riskbeteende. Och vi ser nu att ohälsan hos chefer ökar med fler långtidssjukskrivningar som följd. När chefer blir sjuka blir de borta en lång tid, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Lena-Karin Allinger betonar att ansvaret för arbetsmiljön behöver starta på högsta ledningsnivå och ägas av hela organisationen.

– Det är då vi skapar de konkreta beteenden som kännetecknar en hållbar organisation, konstaterar hon.

Kvinnor i chefsposition fortsätter vara mest utsatta och sjukfrånvaron bland dem ligger fortsatt långt över män i chefsposition, dock syns en viss avstanning 2019 av de senaste årens brant stigande kurva, det är dock för tidigt att dra slutsatser kring om det innebär ett långsiktigt trendbrott.

Tio råd för att motverka ohälsa bland chefer:

1. Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras uppifrån och ägas av samtliga i organisationen.

2. Säkerställ att chefen får stöd, återkoppling och hjälp med prioritering från överordnad chef.

3. Bryt ensamheten och etablera chefsnätverk där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte. Ta fram mentorsprogram så att erfarna ledare kan stödja dem som är nya i chefsrollen.

4. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen. Avlasta chefen mängden administrativa uppgifter.

5. Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter. Involvera medarbetarna och ta diskussion: Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss?

6. Ge ansvar och befogenheter till medarbetarna, undvik att fastna i operativa frågor.

7. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

8. Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.

9. Tydliggör normer och ta fram policys kring tillgänglighet och arbetstid.

10. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen och agera direkt vid tecken på ohälsa.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.