nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Vd- ta hjälp av dina chefer!

Som vd kan du inte göra allt själv. För att få balans mellan det strategiska och det operativa måste du ta hjälp av chefer på alla nivåer. Lösningen heter intressentdrivet målarbete.

I de flesta företag är det högsta ledningens uppgift att sätta upp mål och visioner för hela organisationen. De bestämmer företagets riktning. Sedan bryts målen ned och implementeras (förhoppningsvis) i resten av organisationen.

Men att målarbetet endast utgår från högsta ledningen är inte bra för verksamheten, menar Krister Forsberg, författare till boken Att leda genom mål. Toppstyrt målarbete leder till flera problem. Ett vanligt sådant är att ledare och chefer på lägre nivå inte upplever att de har befogenhet att ta egna initiativ. Ett annat problem är att mål som trycks uppifrån och ned till mellanchefs-nivå inte uppfattas som att de hör hemma där. Därför leder de inte heller till några verkningsfulla förbättringar. Ett tredje problem är att medarbetarna inte tar till sig målen. De engagerar helt enkelt inte. I många organisationer är medarbetarna inte ens medvetna om vad företaget har för övergripande mål.

– Vi behöver ett paradigmskifte, från att strategier och mål dikteras uppifrån, till ett synsätt där ledare och chefer tar egna initiativ utifrån sina uppdrag, säger Krister Forsberg.

Leda genom mål

Krister Forsberg förespråkar något som han kallar för målbaserat ledarskap. I modellen är målarbetet intressedrivet. Synsättet innebär att cheferna använder högsta ledningens övergripande mål och strategier för att få en gemensam helhetssyn om var företaget ska. Med detta i bakhuvudet och utifrån en egen omvärldsanalys sätter de sedan upp egna mål och driver dem. De ansvarar också för omvärldsbevakning och för att föra en aktiv dialog med viktiga intressenter, som exempelvis kunder.

Det här är ett effektivt sätt att arbeta, enligt Krister Forsberg. Fler än högsta ledningen är engagerade i strategiska frågor och med stor sannolikhet blir resultatet bättre än om vd och högsta ledningen fattar alla beslut.

Om målen sätts där de ska genomföras blir de också snabbare verklighet.

– När enbart högsta ledningen sätter mål tar det lång tid innan budskapet hunnit manglas ned i organisationen. Så lång tid att målen kan vara inaktuella när det väl ska genomföras eftersom världen ständigt förändras, säger Krister Forsberg.

För mellanchefer och chefer på lägre nivå kan detta vara ett nytt sätt att arbeta. De får gå in i andra roller och arbeta mer strategiskt. Det kan vara tufft när det dagliga, operativa tar mycket tid, men då får man delegera mer till sina medarbetare. Förutom att målen sätts där de ska genomföras är vinsten också att hela företaget får ett ökat fokus på dem. Det ger signaler till medarbetare i hela organisationen att målen är viktiga och till för att uppfyllas.

Rätt mål

Men inte nog med att mål ska sättas på alla enheter i organisationen, det gäller också att sätta rätt mål för att driva verksamheten framåt. Enligt Krister Forsberg är det vanligt att de mål som ledningen satt upp inte är de mest relevanta för verksamheten. Ofta har man enbart mål för vad som ska presteras, som budgetmål, försäljningsmål och andra ekonomiska mål. För att bli framgångsrik är det dock viktigt att även sätta upp mål för att förbättra förmågan att prestera, exempelvis genom att öka resursutnyttjandet, höja kompetensen eller öka planeringsnoggrannheten.

För att kunna förbättra förmågan måste ledningsgruppen identifiera sina viktigaste intressenter och undersöka vilka förväntningar och krav de har på verksamheten. Intressenter kan vara kunder, uppdragsgivare, myndigheter eller investerare. Det finns en logisk orsaksverkan mellan intressenternas förväntningar, vad som ska presteras och vad som måste förbättras, enligt Krister Forsberg.

– Mitt viktigaste budskap är att man som chef på alla nivåer alltid ska utgå ifrån det egna uppdraget och sätta egna mål utifrån hur de viktigaste intressenterna utvärderar verksamheten. Initiativet behöver inte heller komma från högsta ledningen utan driv målen där de ska genomföras, säger Krister Forsberg.

Taggar:

Fler nyheter

De fick utmärkelsen Årets VD

Utmärkelsen Årets VD har nu delats ut. Vinnare i kategorin stora företag är Ola Serneke, Serneke Group AB. Årets VD i kategorin mellanstora företag är Katarina Sjögren Petrini, Ticket Leisure Travel AB. I kategorin små företag vann Katarina Walter, Antrop AB. Priset till Årets Unga VD, som inte får vara äldre än 30 år, gick till Joachim Lindström, Ideal of Sweden AB.

Ny bok för ledare som vill stoppa korruption

I boken ”Att vilja göra rätt - 9 steg för ledare att stoppa korruption” ger konsulten Lars Björklund konkreta tips kring antikorruptionsarbete på ledarnivå.
– Vi har en stor brist på ledarskap och för mycket fokus på regler. Det är chefens agerande som är helt avgörande för etiken i organisationerna, säger han.

4 saker som ledaren kan göra för att lyckas med säkerheten

En undersökning från säkerhetskonsulten Dupont Sustainable Solutions, där de främst frågat toppchefer från 80 stora globala företag, visar att ett engagerat ledarskap är det viktigaste för ett företag att lyckas med säkerheten. Därefter kommer riskhantering och riskbedömning. Samtidigt visar studien att ledarskapet ofta har stora brister.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här