nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Sätt smartare mål

Akronymen SMART kan hjälpa till att konkretisera målen i din verksamhet: S = Specifikt. M = Mätbart eller måttsatt. A = Accepterat. R = Relevant och realistiskt, men utmanande. T = Tidsbestämt.

Följande fem steg hjälper dig att formulera smarta mål:

1. Skriv ned det som är specifikt.

Använd aktiva ord som anger en riktning exempelvis öka, minska, utveckla. Använd inte otydliga och generella ord som värna om, ta tillvara, tillgodose, ledande.

2. I nästa steg tar du fram vad som är eller skulle kunna gå att mäta.

Det som går att mäta eller kvantifiera blir genomfört. Lägg tid på att komma överens om mått för era mål, i enheter som passar för er till exempel pengar, tid eller procent.

3. Finns acceptans för målet?

Mål måste vara accepterade. Mål fungerar alltid bäst om de sätts tillsammans med dem som skall uppfylla dem.

4. Går målet att nå – är det realistiskt?

Målet måste vara nåbart, realistiskt. Samtidigt kan ni lägga ribban på olika nivåer. I målsammanhang skiljer man ofta på trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål. Trygghetsmål är precis som det låter, säkerhetsnivån. Det skall vara lätt att klara detta mål. Samtidigt finns det vare sig prestige eller belöningar i att klara målet. Realistiska mål är en nivå som är uppnåbar, men det krävs ett ordentligt och hårt arbete. Barriärbrytande mål är just extraordinära. Det handlar inte om att vara lite bättre än realistiska, utan rejält mycket bättre.

5. När skall målet vara nått? Sätt en tid!

Att sätta tiden är lika viktigt som målet självt, en för kort tid gör även ett realistiskt mål omöjligt och vice versa. Även här tenderar det att bli bäst om de som skall uppfylla målet får vara med och sätta tidpunkten.

Att tänka på

Den stora utmaningen ligger i S och R, specifikt och realistiskt, men utmanande. Många faller ner i den generella gropen ”vi ska vara det ledande företaget inom X eller Y”. Utan att närmare specificera var ordet ”ledande” innebär. I förhållande till vad? På vilket sätt? Och hur ska var och en i verksamheten bidra till detta? Ordet ”ledande” blir så svävande och övergripande att det inte på något vettigt vis bidrar till att öka prestationsnivån. Ett specifikt mål är konkret, entydigt, numeriskt eller platsbestämt. Genom att göra målet specifikt, skapas även möjlighet för individen att få relevant och meningsfull återkoppling. Vaga mål blir sällan eller aldrig accepterade, de känns inte relevanta och utmanande och de är inte emotionellt tilltalande, det vill säga motiverande.

De lyckas med sin målsättning

Här är ett exempel från Växjö kommun, ett miljömål som uppfyller kriterierna specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt:

”De fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter och service ska minska med minst 30 procent från 1999 till 2015. Kommunkoncernen ska vara fossilbränslefri 2020.”

Specifikt: Målet talar om vad kommunkoncernen ska uppnå och sträva mot, samtidigt som miljöarbetet ligger inom kommunens ansvar och befogenheter.

Mätbart: Målet är mätbart och det finns statistik på koldioxidutsläppen. Statistiken kan utgöra underlag i uppföljningsarbetet och utvärderingen av miljömålet.

Accepterat: För att målet ska uppfyllas krävs det att alla berörda är delaktiga och har accepterat det arbete som krävs för att uppfylla miljömålet. Växjö kommun vill vara en fossilbränslefri kommun.

Realistiskt: Målet ska vara faktiskt möjligt att uppnå. Med dagens teknik och lösningar är miljömålet realistiskt.

Tidssatt: Målet är tidssatt och talar konkret om vid vilken tidpunkt det ska vara uppnått. En tydlig tidsättning gör att målet lättare prioriteras.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här