nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Kjell Lindström och Magnus Dalsvall lånar i sin senaste bok från sagan ”Kejsarens nya kläder” och pekar på något som alla vet, men som ingen riktigt vågar formulera: Det är långt ifrån alla ledningsgrupper som fungerar optimalt. Författarnas budskap är: Våga ifrågasätt. Sanningen tål granskning.

Ledningsgruppen är naken!

Komplexa organisationer, motstridiga krav, fragmenterad fördelning av makt, osäkerhet och ett ständigt tilltagande kommunikationsbehov. Den största utmaningen för ledningsgrupper idag är att balansera olika organisationsformer och maktcentra. 

I sagan om Kejsarens nya kläder syr två skräddare kläder till härskaren. Skräddaren hävdar att han använder ett magiskt tyg som gör att undersåtarna inte kan se materialet. I själva verket använder skräddaren inget tyg alls. Eftersom ingen vill framstå som mindre begåvad låtsas alla som att de ser de nya kläderna – när sanningen är att kejsaren i själva verket vandrar omkring naken.

Dysfunktionella ledningsgrupper

Författarna Magnus Dalsvall och Kjell Lindström lånar ur sagans värld när de i sin nya bok tar sig an det komplexa ämnet ledningsgrupper. Sagans sensmoral används ofta för att symbolisera hur lätt, ofta och gärna vi människor anpassar oss till gruppen. Även när det är uppenbart för oss att gruppen faktiskt har fel.

Författarna väljer i sin senaste bok att ropa ”Kejsaren är naken” och peka på något som alla vet och känner, men som ingen riktigt kanske vågar formulera: Det är långt ifrån alla ledningsgrupper som fungerar optimalt.

Orealistiska perspektiv

Den röda tråden för boken är att ledningsgruppens roll präglas traditionella värderingar och en helt annan verklighet än den vi lever med i dagens näringsliv. Alla ledningsgrupper, hävdar författarna, skulle må bättre av mer verklighetsförankrade utgångspunkter, mer realistiska perspektiv och bättre verktyg för att möta framtidens utmaningar.

Komplexiteten ökar

Problemet är att vi i dag utgår från felaktiga förutsättningar om organisationen som en hierarkisk linjestabskonstruktion med ett tydligt maktcentrum, en stabil inre struktur och tydliga gränser mot omvärlden.

I verkligheten har det i stället vuxit fram ett betydligt mer vildvuxet organisationslandskap, där linjestabsorganisationen kompletteras och kompliceras av matriser, processer, standardiseringar, IT-system, projekt, nätverk, förändringsarbeten och, inte minst, en omfattande kontrollapparat.

Ännu fler möten

Det komplexa organisatoriska landskapet får direkta konsekvenser för ledningsgruppsarbetet. Osäkerheten, både inom och utanför verksamheten ökar i takt med att förändringarna accelererar. Samtidigt ökar kommunikationsbehovet och det blir allt svårare att genomföra centralt beslutade förändringar på ett konsekvent sätt. Mötesfrekvensen ökar, liksom den ökande administrationen.

Motstridiga krav

Det vildvuxna organisatoriska landskapet skapar också en fragmenterad fördelning av makt. Det beslutsfattande systemet ser helt enkelt inte längre ut som förr och en av de största utmaningarna för ledningsgruppen blir att utnyttja denna komplexitet och fragmentering och hantera och balansera olika organisationsformer och maktcentra. Att helt enkelt utgå ifrån och lära sig hantera att det det ställs en hel rad motstridiga krav på och i en modern verksamhet.

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här