nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Helén Carlson, Thomas Jordan och Anette Olheim

Konsten att hantera konflikter

Hur gör man för att undvika att konflikter på jobbet övergår i stora bråk. I en ny bok ”Att bygga en robust samarbetskultur” ges konkreta råd för att skapa goda organisatoriska och sociala arbetsmiljöer.

Konflikter uppstår överallt i arbetslivet. Det är oundvikligt att vissa frågor skaver när människor har mycket med varandra att göra men samtidigt riskerar det att leda till både ineffektivitet och ohälsa.

– Att konflikter uppstår ibland på en arbetsplats är oundvikligt och under vissa omständigheter till och med faktiskt önskvärt – särskilt när det gäller olika uppfattningar om hur man bäst bör organisera sin verksamhet, säger Thomas Jordan, en av författarna till nya boken Att bygga en robust samarbetskultur.

Läs mer: Tjäna på att ta tag i konflikterna

Thomas Jordan är docent och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av arbete med konflikter i arbetslivet, som utbildare, forskare, handledare och medlare.

– Men konflikter som inte hanteras i konstruktiva former kan få mycket negativa konsekvenser för både verksamhetens resultat, den psykosociala arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa. Därför finns mycket att vinna på att bygga en arbetsplatskultur som gör det lätt att lösa frågor tidigt, innan det hunnit byggas upp frustration, missnöje och misstro, menar Thomas Jordan.

Läs mer: Vad utmärker en besvärlig anställd?

Boken har han skrivit tillsammans med Helén Carlson och Anette Olheim som båda varit engagerade i djupa och allvarliga konflikter på arbetsplatser i sina roller som konsulter, utbildare, medlare och chefer.

– I de flesta fall kan vi konstatera att konflikter hade kunnat hanteras på ett mycket tidigare stadium. Chefer och medarbetare har varit illa rustade för ett problemlösande samarbete, och man har hanterat konflikter oskickligt. Med en tydlig och sund organisation, en god samarbetskultur, och kunskap om hur man hanterar problem och irritation hade de här situationerna inte behövt uppstå, säger Helén Carlson. 

Att ha kunskap om konflikthantering är nödvändigt, men den viktigaste uppgiften bör vara att i förebyggande syfte se till att arbetsplatsen har beredskap för att lösa de frågor och problem som uppstår i arbetsvardagen och samarbeta. Det leder i sin tur till att konflikter uppkommer mer sällan, och om de ändå uppkommer inte får lika destruktiva förlopp.

 – Utifrån våra erfarenheter har vi länge velat skriva en bok som visar hur man kan bygga en kultur på en arbetsplats som är rustad för meningsskiljaktigheter och friktioner av och till, säger Anette Olheim.

Den nya boken tar upp en mängd konkreta råd kring hur man skapar en robust samarbetskultur. Det handlar om ett systematiskt arbete för att stärka förutsättningarna för skickligt ledarskap, gott medarbetarskap, fungerande forum för problemlösning, en problemlösande samarbetskultur och en klar och stödjande arbetsorganisation.

– Det måste vara lätt att ta upp frågor och lösa dem i ett tidigt skede, innan det uppstår varaktig frustration på arbetsplatsen. Därför måste det finnas väl fungerande former för problemlösning på en arbetsplats, betonar Anette Olheim.

Boken riktar sig till alla som har sådana roller att de kan bidra till att bygga en robust samarbetskultur: chefer, arbetsledare, projektledare, personalspecialister, skyddsombud, fackliga representanter, organisationskonsulter och givetvis studenter på utbildningar som förbereder för dessa roller i arbetslivet.

– Vi hoppas att boken kommer att kännas som en inspirationskälla och att den kan bidra till såväl enskilda åtgärder, som till mer genomtänkta strategier för att systematiskt skapa förutsättningar för välfungerande arbetsplatser. Vårt fokus är att förebygga konflikter och att dra nytta av de skillnader som finns i synsätt, önskemål, personligheter och övertygelser, avslutar Thomas Jordan.

Boken ges ut av förlaget Gleerups.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här